Over mijn kunstwerken. About my Artworks

“Over mijn werk” About my work”.

Mijn werk gaat altijd over de oorsprong van de dingen. Een zoektocht naar de bron! Daarbij speelt de natuur, in al haar facetten, een belangrijke rol. Opgegroeid als zoon van een Ornitholoog (vogeldeskundige) leerde ik al snel de waarde onderkennen die de natuur (de bron van alle bestaansvormen) voor mij had. Paleontologie en de evolutietheorie spelen daarbij belangrijke uitgangspunten.

About my work.  

My work is always about the origin of things. A search for the source! Hereby plays the nature, in all its facets, an important role.  Growing up as the son of an ornithologist (bird expert) I soon learned the value recognized that nature (the source of all forms of existence) had for me. Paleontology and evolution theory are important starting points in this process.

Serie: Samengestelde schilderijen “Butterfly 1, 2 en 3. Composed paintings.

Vogels als symbool voor de vrijheid en vlinders als symbool voor de ziel zijn kenmerken in mijn werk. Maar ook archaïsche volkeren zoals: de Amazone-indianen, Aboriginals en al hun gewoonten en gebruiken fascineren mij enorm. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Uitgangspunten voor mijn tekeningen, grafiek en samengestelde schilderijen zijn dan ook vaak voorwerpen die ik tijdens mijn reizen verzamelde. Bijvoorbeeld: Vlinders uit de Amazone of een klein vliegtuigje uit New York.

Birds as a symbol of freedom and butterflies as a symbol for the soul are features in my work. But also archaic peoples such as: the Amazon Indians, Aboriginals and all their customs and habits fascinate me greatly. To name but a few; Starting points for my drawings, graphics and composed paintings are often items I collected during my travels. For example: Butterflies from the Amazon or a toy airplane, that I found in a small toy shop in New York.

In mijn manier van werken probeer ik niet vastgeroest te (gaan) zitten in een gevonden stijl. (wel comfortabel maar niet interessant) Maar wel werk ik met een duidelijk handschrift zoals kenners en liefhebbers van mijn werk oordelen. Daarbij werk ik vaak in Thema’s zoals de balansen, dieren, Original forms -oervormen en soms mensen e.d.

In my way of working I try not get stuck in one style!  But I work with a clear handwriting as connoisseurs and lovers of my work tells me. I often work in themes such as the Giant balances,  Animals, Original forms and People, etc.

Ik streef er naar dat de voorwerpen en vormen, of samenstelling van beide, op een zo optimaal mogelijke wijze een geheel vormen. Waarin beeld, vorm, kleur en compositie mijn gevoelens en gedachten volledig uitdrukken en een juiste betekenis geven. Hierbij ontkom ik er niet aan om op een realistische en soms enigszins abstract – realistische wijze te werken. Vaak een lange zoektocht naar beeld en betekenis waardoor een schilderij soms pas na jaren af is.
Ook schrijf ik af en toe gedichten. Tracht gevoelens, belevingen en ervaringen te vatten in woorden. Ook dat is beslist geen gemakkelijke opgave!

I do try to form the objects and shapes, or composition of both, in the best possible way to form a whole. In which image, form, color and composition fully express my feelings and thoughts and give a proper meaning. I work mainly  in a realistic and sometimes somewhat abstract way. There often is a long search for image and meaning  and that makes that a painting sometimes takes years to complete.
Occasionally I also write  poems. Trying to articulate my experiences and feelings in words. That is certainly not an easy task!

De essentie van “Kunst” is voor mij het tonen van een werkelijkheid zoals die door mij is ervaren. Waarbij ik hoop dat de toeschouwer eveneens een beetje geraakt wordt en beseft dat het leven bestaat uit zoveel verschillende werkelijkheden en dat er niet maar één waarheid bestaat!

Painting “Original forms” “Oervormen 1” “Formes préhistoriques” Oil on canvas . 100H x 120 cm. (c) Max Timmerman.

The essence of “art” which for me is showing a reality as is experienced by me. Which I hope hits the spectator also a bit, aswell and realizes that life is made up of so many different realities and that there is not only one existing truth! 

(c) Max Timmerman. 2018